นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนพดล ปิ่นสุภา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 23 มกราคม 2566, 9 เมษายน 2567 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • G-20Y Summit 2015 France
 • Mitsui-Harvard Business School Global Management Academy (Japan - U.S.A., 2015) MITSUI & CO.
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne, Switzerland
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption International Cases and Practices (14 ตุลาคม 2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • คุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตลาดทุน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง ความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 23 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 • 24 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 30 ก.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 30 ก.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2 ก.ค. 2564 - 1 ธ.ค. 2565 กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
 • 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2564 - 29 ก.ย. 2565 กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2564 - 22 พ.ย. 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 4 ม.ค. 2564 - 18 ต.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
 • 4 ธ.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2564 กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
 • 7 เม.ย. 2564 - 1 ต.ค. 2564 กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 2563 - 1 ต.ค. 2564 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • เม.ย. 2562 - ม.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
 • 3 ก.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.พ. 2562 - 3 ก.ค. 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2562 - ส.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 1 ต.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2562 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2560 - ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน