นายกฤษฎา บุญราช

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

อายุ: 66 ปี 8 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 มิถุนายน 2563

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • Intensive English Program (2019), English Language Center, Georgetown University
 • The Managing Development Participation, University of Birmingham, U.K. (ทุนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พ.ศ. 2544)
 • Senior Executives in State and Local Government, Kennedy School of Government Harvard University, U.S.A (ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552)
 • Stability Security Transition and Reconstruction, Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS), U.S.A (ทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พ.ศ. 2550)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร (Agricultural sector)
 • มีประสบการณ์ภาคการเกษตร และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลักดันนโยบายด้านการเกษตร ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำรวมถึงการชลประทาน
 • ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรมรวมถึงระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนาแนวทางและมาตรฐานสำหรับสารเคมีทางการเกษตร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 2 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 6 แห่ง

 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
 • 23 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
 • 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2560 - 2562 ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน