GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมที่พร้อมตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Living เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่มปตท. GC ก่อตั้งมาจากการควบรวมบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายบริษัท เริ่มต้นตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เพื่อตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความยั่งยืน (Sustainability)

GC มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน (Sustainability) การกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสท นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี จนถึงการเป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพที่มีกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ปัจจุบัน GC มีบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนกว่า 34 บริษัท และมีโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 29 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ GC ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างคล่องตัว และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กรและการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต GC มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาตาม Paris Agreement GC Group ได้ขับเคลื่อนนโยบายและปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข