โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ฯ

ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มที่สำคัญตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2566

(1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC BV) ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท Vencorex Holding (Vencorex) ทำให้ปัจจุบัน GC BV มีสัดส่วนการถือหุ้น Vencorex ร้อยละ 100

(2) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (VNT) กับ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC-TH) ภายหลังการจัดสรรหุ้นใน AVT ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น AVT ร้อยละ 27.32

(3) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทจีซี ไกลคอล จำกัด (Glycol) มาที่บริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น GC-M PTA และ TPRC ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 74

(4) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด (Glycol) และบริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด (GCS) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

(5) ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด (DYCT) และ Revolve Group Limited (RGL) จาก บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN)

(6) ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ในสัดส่วนร้อยละ 1 และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ (GCL) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 1 จาก บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (SUN) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น GCM และ GCL ร้อยละ 100

(7) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (GCM) ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia (GCM Indonesia) จาก PT. Cipta Aneka Air ทำให้ปัจจุบัน GCM มีสัดส่วนการถือหุ้น PT GCM Marketing Solutions Indonesia ร้อยละ 100

(8) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด (TTT) เป็นร้อยละ 36.43 ส่งผลให้การลงทุนใน TTT เปลี่ยนจากการลงทุนในบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า

(9) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (AVT) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น AVT ร้อยละ 32.72

(10) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (PTTES) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

(11) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (Phenol) และบริษัทจีซี ออกซิเรน จำกัด (GCO) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

(12) ณ วันที่ 5 กันยายน 2566 PTTGC Innovation America Corporation (GCIA) เปลี่ยนชื่อเป็น GC America Sustainability Corporation (GCAS) และปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายใต้ PTTGC America Corporation (GCA Corp)

ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

บริษัทย่อย

allnex
allnex Holding GmbH
Vencorex
Vencorex Holding
GCP
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
GC-M PTA
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
TPRC
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
GGC
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ENVICCO
บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด
GCEC
บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด
GCI
GC International Corporation
GCL
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
GCLS
GC Logistic Solutions (Vietnam) Company Limited
GCM
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
GCM China
GC Marketing Solutions (Shanghai) Company Limited
GCM DMCC
GCM Polymer Trading DMCC
GCM Indonesia
PT GCM Marketing Solutions Indonesia
GCM Myanmar
GC Marketing Solutions Myanmar Company Limited
GCM Vietnam
GC Marketing Solutions Vietnam Company Limited
GCME
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
GCTC
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
NPC
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPCSG
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด
PLGT
PL Global Transport Company Limited
GC BV
PTTGC International (Netherlands) B.V.
GC Inter
PTTGC International Private Limited
GCA
PTTGC America LLC
GCA Corp
PTTGC America Corporation
GCAS
GC America Sustainability Corporation
GCV
บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด
GCVA
GC Ventures America Corporation
SUN
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด

บริษัทร่วมค้า

EOUK
Emery Oleochemicals UK Limited
HMC
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
NatureWorks
NatureWorks LLC
PTTAC
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
PTTMCC
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
RGL
Revolve Group Limited
TTT
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

บริษัทร่วม

AVT
บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
DYCT
บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด
EFT
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
KGC
บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด
PTT Digital
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
SPIG
บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทอื่น

BSA
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
GPSC
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
PRS RAYONG
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
SPSE
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
TPBIMS
TPBI & Myanmar Star Company Limited

GC มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปขยะพลาสติก เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ประเภท PET (rPET) และ HDPE (rHDPE)

นอกจากนี้ GC ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้ง 3 ด้าน ผ่านแนวคิด ESG ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดต่อสังคมและธุรกิจ