โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ฯ

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มที่สำคัญตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (Phenol) และบริษัทจีซี ออกซิเรน จำกัด (GCO) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ

(2) ณ วันที่ 5 กันยายน 2566 PTTGC Innovation America Corporation (GCIA) เปลี่ยนชื่อเป็น GC America Sustainability Corporation (GCAS) และปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายใต้ PTTGC America Corporation (GCA Corp)

(3) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท จีซีโลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (WHAVH) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้น GCL ในสัดส่วนร้อยละ 50 และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า

(4) ปี 2567 บริษัท GCM Polymer Trading DMCC อยู่ระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

บริษัทย่อย

allnex
allnex Holding GmbH
Vencorex
Vencorex Holding
GCP
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
GC-M PTA
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
TPRC
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด
GGC
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ENVICCO
บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด
GCEC
บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด
GCI
GC International Corporation
GCM
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
GCM China
GC Marketing Solutions (Shanghai) Company Limited
GCM Indonesia
PT GCM Marketing Solutions Indonesia
GCM Myanmar
GC Marketing Solutions Myanmar Company Limited
GCM Vietnam
GC Marketing Solutions Vietnam Company Limited
GCME
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
GCTC
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
NPC
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPCSG
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด
GC BV
PTTGC International (Netherlands) B.V.
GC Inter
PTTGC International Private Limited
GCA
PTTGC America LLC
GCA Corp
PTTGC America Corporation
GCAS
GC America Sustainability Corporation
GCV
บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด
GCVA
GC Ventures America Corporation
SUN
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด

บริษัทร่วมค้า

EOUK
Emery Oleochemicals UK Limited
GCL
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
HMC
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
NatureWorks
NatureWorks LLC
PTTAC
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
PTTMCC
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
RGL
Revolve Group Limited
TTT
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

บริษัทร่วม

AVT
บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
DYCT
บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด
EFT
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
KGC
บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด
PTT Digital
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
SPIG
บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทอื่น

BSA
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
GPSC
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
PRS RAYONG
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
SPSE
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
TPBIMS
TPBI & Myanmar Star Company Limited

GC มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแปรรูปขยะพลาสติก เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ประเภท PET (rPET) และ HDPE (rHDPE)

นอกจากนี้ GC ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้ง 3 ด้าน ผ่านแนวคิด ESG ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดต่อสังคมและธุรกิจ