เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 4. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master Degree of Business Administration (Finance), Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia
 • Post Graduate Diploma Degree in Business Administration, Victoria University, Melbourne, Australia
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 2 PLLI, INSEAD
 • หลักสูตร Supply Chain and Supply Sourcing, McKinsey
 • หลักสูตร Strategy Management Program พ.ศ. 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • M&A Training for Senior Leadership พ.ศ. 2561 Institute for Merger, Acquisition & Alliance
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 2 พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Company Secretary Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 หลักสูตร Director’s Legal Liabilities, Ethical Leadership for new Era and High Performing Board & Board Effectiveness ปี 2021 (In-house Programs จัดอบรมโดย GC) หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 35/2020 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 26/2020 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 107/2020 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 16/2020 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 287/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและ กฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2562 ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานแผนและกลยุทธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ก.ย. 2557 - 31 ส.ค. 2559 ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารการลงทุน และบริษัทในเครือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน