กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ประจำปี 2566

คุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ผู้จัดการฝ่าย การเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมเคมีค่ามิวเซียม” ปี 2566 โดยมีพนักงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมชมเคมีค่ามิวเซียม” ปี 2566
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการ กลุ่มที่ 1
06:30 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร เอ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณ Customer Solutions Center (CSC) และรับประทานอาหารเช้า
07:15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง
10:30 เยี่ยมชมเคมีค่ามิวเซียม และเดินทางผ่านชมธุรกิจของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:45 เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15:30 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:30 ถึงกรุงเทพฯ
กำหนดการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมกิจการ กลุ่มที่ 2
06:30 ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร เอ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณ Customer Solutions Center (CSC) และรับประทานอาหารเช้า
07:15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดระยอง
10:30 เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:45 เยี่ยมชมเคมีค่ามิวเซียม และเดินทางผ่านชมธุรกิจของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
15:30 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:30 ถึงกรุงเทพฯ

* หมายเหตุ:

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับมอบสิทธิ์ที่มีเอกสารมอบสิทธิ์ลงนามถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่านเท่านั้น
  • ในวันกิจกรรม กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียน และในกรณีรับสิทธิ์แทน โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ระบุชื่อ-สกุลของผู้รับสิทธิ์แทนให้ชัดเจน
  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ ภายในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โทร. 02-265-8665, 02-265-8533, 02-265-8534, 02-140-8710, 02-140-8712, 02-265-8395, 02-935 3018, 02-935-3141, 02-265-8421