บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเป็นกลไกที่สําคัญใน การสนับสนุนให้องค์กร มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการบริหารงาน ว่าสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําองค์กรไปสู่ ความสําเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการตรวจสอบภายใน