ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากดัชนี ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

สะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้อ้างอิงแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรือ ERM COSO (2017) และ ISO (International Organization for Standardization) หรือ ISO 31000:2018 ร่วมกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Thai Corporate Governance Code for Listed Companies - 2017)

รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงกับ นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ครอบคลุมครบทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) หรือที่เรียกย่อว่า GRC เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการภายในองค์กรช่วยปกป้องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการอย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2564
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2563
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2562
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2561
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2560
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2559
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2558
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2557
การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2556