เพราะทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจ ที่ทำให้ GC พัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่าง มั่นคงและก้าวไกล

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว GC จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกระดับ ด้วยระบบการบริหารจัดการพนักงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาพนักงาน ให้สะดวกและรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต

GC มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ UP All-in-one Learning Platform เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตน (Upskill & Reskill) ได้ทุกที่ ทุกเวลา

โครงการพัฒนาระบบ UP All-in-one Learning Platform

GC มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในอนาคต จึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามแนวคิด Anywhere, Anytime, Any Devices ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ GC ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายใน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Culture) และยกระดับการเรียนรู้ในองค์กรให้ยั่งยืน

ผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งนับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของ GC ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ GC มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก” (Global Player) ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

เราจึงกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อม ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศและเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

จัดการทรัพยากรบุคคล ด้านบุคลากร

ด้านบุคลากร

มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสม พนักงานมีศักยภาพและความสามารถที่พร้อมสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

จัดการทรัพยากรบุคคล ด้านองค์กร

ด้านองค์กร

มีโครงสร้างและรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถรับมือกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

จัดการทรัพยากรบุคคล ด้านวัฒนธรรม

ด้านวัฒนธรรม

มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พนักงานแสดงออกพฤติกรรมตาม GC SPIRIT 4 Core Behaviors อย่างเด่นชัด และพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

Learning & Development

"เพราะศักยภาพของพนักงาน เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ต้องได้รับการดูแล และบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เติบโต อย่างงดงาม"

อ่านเพิ่มเติม