ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2566

รายได้
162,264
ล้านบาท
(1% QoQ)
Adjusted EBITDA
11,335
ล้านบาท
(-8% QoQ)
ผลกำไรจากการดำเนินงาน
-1,949
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
5,081
ล้านบาท
(>200% QoQ)
รายได้จากการขาย หน่วย : ล้านบาท
Adjusted EBITDA หน่วย : ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานปกติ และกำไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

*Excludes Stock Gain/Loss Net NRV, Foreign Exchange Gain/Loss, Gain/Loss from commodity hedging

สัดส่วน Adjusted EBITDA ตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

  2564 2565 2566
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 546,871 547,957 532,131
สินทรัพย์หมุนเวียน 207,244 172,009 186,874
ส่วนของผู้ถือหุ้น 327,603 298,828 296,181
หนี้สินไม่หมุนเวียน 279,506 317,161 125,841
หนี้สินหมุนเวียน 147,007 103,976 296,982
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 1.65 1.48
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 13.14% 3.31% 6.56%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 9.67% (1.29%) 0.16%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 9.45% (0.01%) 1.94%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.01% (2.87%) 0.34%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 1.01 0.98
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.90 0.82
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 3.28 12.04 7.17