ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

รายได้
112,173
ล้านบาท
(Stable QoQ)
Adjusted EBITDA
14,080
ล้านบาท
(-8% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
8,657
ล้านบาท
(-17% QoQ)
รายได้สุทธิ
7,005
ล้านบาท
(-72% QoQ)
รายได้จากการขาย หน่วย : ล้านบาท
Adjusted EBITDA หน่วย : ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานปกติ และกำไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

*Excludes Stock Gain/Loss Net NRV, Foreign Exchange Gain/Loss, Gain/Loss from commodity hedging

สัดส่วน Adjusted EBITDA ตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

  2562 2563 3Q/2564
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 348,020 359,471 359,309
สินทรัพย์หมุนเวียน 104,494 129,911 221,154
ส่วนของผู้ถือหุ้น 293,595 288,994 321,439
หนี้สินไม่หมุนเวียน 105,885 141,347 157,982
หนี้สินหมุนเวียน 53,033 59,041 101,041
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.97 2.20 2.18
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.79% 6.22% 14.27%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 2.85% 0.06% 11.65%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 3.50% 0.86% 11.96%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.02% 0.07% 16.38%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.54 0.58
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.28 0.30 0.20
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.93 4.65 1.19