ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565

รายได้
181,536
ล้านบาท
(-8% QoQ)
Adjusted EBITDA
10,374
ล้านบาท
(-51% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
813
ล้านบาท
 
กำไรสุทธิ
(13,384)
ล้านบาท
(<-200% QoQ)
รายได้จากการขาย หน่วย : ล้านบาท
Adjusted EBITDA หน่วย : ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานปกติ และกำไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

*Excludes Stock Gain/Loss Net NRV, Foreign Exchange Gain/Loss, Gain/Loss from commodity hedging

สัดส่วน Adjusted EBITDA ตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

  2563 2564 Q3/2565
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 359,471 546,871 543,650
สินทรัพย์หมุนเวียน 129,911 207,244 198,814
ส่วนของผู้ถือหุ้น 288,994 327,603 302,106
หนี้สินไม่หมุนเวียน 141,347 279,506 316,374
หนี้สินหมุนเวียน 59,041 147,007 123,985
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.20 1.41 1.60
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.22% 13.14% 5.02%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 0.06% 9.67% (0.65%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 0.86% 9.45% 0.81%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.07% 15.01% (1.50%)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.84 0.95
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 0.61 0.83
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 4.65 3.28 7.22