ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566

รายได้
146,731
ล้านบาท
(0% QoQ)
Adjusted EBITDA
6,835
ล้านบาท
(-28% QoQ)
ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
(2,620)
ล้านบาท
(->200% QoQ)
กำไรสุทธิ
(5,591)
ล้านบาท
(-200% QoQ)
รายได้จากการขาย หน่วย : ล้านบาท
Adjusted EBITDA หน่วย : ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานปกติ และกำไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

*Excludes Stock Gain/Loss Net NRV, Foreign Exchange Gain/Loss, Gain/Loss from commodity hedging

สัดส่วน Adjusted EBITDA ตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

  2564 2565 Q2/2566
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 546,871 547,957 542,457
สินทรัพย์หมุนเวียน 207,244 172,009 167,095
ส่วนของผู้ถือหุ้น 327,603 298,828 293,263
หนี้สินไม่หมุนเวียน 279,506 317,161 310,802
หนี้สินหมุนเวียน 147,007 103,976 105,487
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 1.65 1.58
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 13.14% 3.31% 2.64%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 9.67% (1.29%) (3.04%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 9.45% (0.01%) (1.27%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.01% (2.87%) (6.16%)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 1.01 1.03
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.90 0.91
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 3.28 12.04 16.88