ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2565

รายได้
175,554
ล้านบาท
(+26% QoQ)
Adjusted EBITDA
14,273
ล้านบาท
(+40% QoQ)
กำไรจากการดำเนินงาน
6,236
ล้านบาท
(+80% QoQ)
กำไรสุทธิ
4,212
ล้านบาท
(+30% QoQ)
รายได้จากการขาย หน่วย : ล้านบาท
Adjusted EBITDA หน่วย : ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานปกติ และกำไรสุทธิ หน่วย : ล้านบาท

*Excludes Stock Gain/Loss Net NRV, Foreign Exchange Gain/Loss, Gain/Loss from commodity hedging

สัดส่วน Adjusted EBITDA ตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

  2563 2564 1Q/2565
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 359,471 546,871 542,661
สินทรัพย์หมุนเวียน 129,911 207,244 238,676
ส่วนของผู้ถือหุ้น 288,994 327,603 326,153
หนี้สินไม่หมุนเวียน 141,347 279,506 289,939
หนี้สินหมุนเวียน 59,041 147,007 165,246
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.20 1.41 1.44
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.22% 13.14% 10.27%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 0.06% 9.67% 7.33%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 0.86% 9.45% 8.09%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.07% 15.01% 13.00%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.84 0.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 0.61 0.63
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 4.65 3.28 3.74