31 พฤษภาคม 2567
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2567
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
29 เมษายน 2567
แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วน
24 เมษายน 2567
แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯบางส่วนเป็นการทั่วไป
23 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 เมษายน 2567
การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯบางส่วน โดยการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer)
11 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)