23 สิงหาคม 2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 สิงหาคม 2564
การปรับโครงสร้างการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกลุ่มบริษัท Emery
16 สิงหาคม 2564
การจัดตั้งบริษัท GC Marketing Solutions (Shanghai) Company Limited
10 สิงหาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NatureWorks LLC เกี่ยวกับโครงการลงทุนโรงงานพลาสติกชีวภาพ แห่งที่ 2
09 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2564
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
09 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 กรกฎาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB) (แก้ไขฉบับภาษาไทย)
12 กรกฎาคม 2564
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB)
12 กรกฎาคม 2564
การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
12 กรกฎาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB)