23 มีนาคม 2566
แจ้งกรรมการลาออก
22 มีนาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
07 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
03 มีนาคม 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2575
14 กุมภาพันธ์ 2566
(แก้ไข)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
13 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
13 กุมภาพันธ์ 2566
นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
02 กุมภาพันธ์ 2566
การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดและบริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด
23 มกราคม 2566
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง