09 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 กรกฎาคม 2566
แจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
29 มิถุนายน 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2595
02 มิถุนายน 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2575
31 พฤษภาคม 2566
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2566
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง (แก้ไขตำแหน่ง)
22 พฤษภาคม 2566
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
10 พฤษภาคม 2566
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
10 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
10 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2595