20 ธันวาคม 2565
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
19 ธันวาคม 2565
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
16 ธันวาคม 2565
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
09 ธันวาคม 2565
แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
07 ธันวาคม 2565
แจ้งกรรมการลาออก
07 ธันวาคม 2565
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
09 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2565
แจ้งกรรมการลาออก
04 ตุลาคม 2565
เหตุการณ์ขัดข้องการเตรียมดำเนินการโครงการคลังสินค้า
30 กันยายน 2565
การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia