12 กรกฎาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. เกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB)
08 มิถุนายน 2564
รายงานความคืบหน้าการปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
07 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
12 พฤษภาคม 2564
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
12 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (2/2)
12 พฤษภาคม 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (1/2)
07 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
07 พฤษภาคม 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่จัดการประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)