03 พฤษภาคม 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2595
21 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 เมษายน 2566
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
07 เมษายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
31 มีนาคม 2566
แจ้งการเลิกกิจการของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด และบริษัท จีซี ออกซิเรน จำกัด
23 มีนาคม 2566
แจ้งกรรมการลาออก
22 มีนาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
07 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
03 มีนาคม 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2575
14 กุมภาพันธ์ 2566
(แก้ไข)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565