01 พฤศจิกายน 2564
การเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกลุ่มบริษัท Emery
27 ตุลาคม 2564
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
27 กันยายน 2564
รายงานการสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
27 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
23 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
20 กันยายน 2564
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
17 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
16 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
15 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
15 กันยายน 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
15 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข Form TS-4 ภาษาไทย)
14 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์