21 มกราคม 2565
การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
21 มกราคม 2565
การยื่นรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6ข)
30 ธันวาคม 2564
การเสร็จสิ้นการดำเนินการเข้าซื้อธุรกิจในกลุ่ม High Value Business (HVB)
21 ธันวาคม 2564
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4 ส่วนที่ 2/2)
21 ธันวาคม 2564
การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4 ส่วนที่ 1/2)
20 ธันวาคม 2564
การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
22 พฤศจิกายน 2564
แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
10 พฤศจิกายน 2564
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
10 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2564
แจ้งกรรมการลาออก