26 กันยายน 2566
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
25 กันยายน 2566
แต่งตั้งและต่อวาระกรรมการเฉพาะเรื่อง
22 กันยายน 2566
การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
14 กันยายน 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
30 สิงหาคม 2566
การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
21 สิงหาคม 2566
แจ้งการงดจ่ายปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
09 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
09 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 กรกฎาคม 2566
แจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
29 มิถุนายน 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2595
02 มิถุนายน 2566
การซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครบกำหนดในปี 2575