การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
VDO : วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2565
วีดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดูเว็บแคสต์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2565
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2566
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566