การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
VDO : วาระที่ 1 ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2564
วีดีโอ
VDO : E-AGM 2022 ( Highlights )
วีดีโอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดูเว็บแคสต์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2564
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 (แบบรูปเล่ม)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าประจำปี 2565
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565