เอกสารดาวน์โหลด
หนังสือรับรอง
หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)