บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ครบวงจร โดยใน ปี 2563 บริษัทฯ มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์รวม 11.65 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็น 8 กลุ่มธุรกิจหลัก และยังมีธุรกิจ การให้บริการและอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 8 กลุ่ม ดังสรุปในแผนภาพต่อไปนี้

แหล่งอ้างอิง: PTTGC One Report 2020

หมายเหตุ :
* นับกำลังการผลิตเฉพาะบริษัทที่ GC ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 โดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้น
** ใช้เป็นวัตถุดิบภายในโรงงาน

ธุรกิจการให้บริการและอื่น ๆ

ธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังเก็บเคมีภัณฑ์
ดำเนินการโดย TTT
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค
ดำเนินการโดย GPSC
ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาโรงงานการออกแบบวิศวกรรม
ดำเนินการโดย GCME และ PTTES
ธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการโดย NPC S&E และ NPCSG
ธุรกิจให้บริการโครงสร้างสำหรับท่อขนส่ง
ดำเนินการโดย EFT
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการโดย PTT Digital การสื่อสาร
ธุรกิจให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน
ดำเนินการโดย BSA
ธุรกิจการตลาดและซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ของเมทิลเอมีน ผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมพาวน์ทุกชนิด Creation ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Specialty และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโภชนาการ
ดำเนินการโดย Solution Creation
ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ดำเนินการโดย GCM (ภายใต้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์)
ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์
ดำเนินการโดย GCL (ภายใต้กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ โพลิเมอร์)
ธุรกิจบริหารเงินและจัดหาเงินทุนสำหรับกลุ่มบริษัทฯ
ดำเนินการโดย GCTC
ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริการจัดการ
ดำเนินการโดย PRS RAYONG
ธุรกิจผลิต ซื้อ ขายสินค้า และ/หรือให้บริการอันก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
ดำเนินการโดย SPSE
ธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ดำเนินการโดย SPIG
ธุรกิจบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
ดำเนินการโดย GCEC
ธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital และ GCVA
ดำเนินการโดย GCV และ GCVA