บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ครบวงจร โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 14.23 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ จากโครงสร้างทางธุรกิจสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก รวมถึงยังมีธุรกิจการให้บริการและอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) ดังสรุปในแผนภาพต่อไปนี้

แหล่งอ้างอิง: PTTGC One Report 2022

หมายเหตุ :
* นับกำลังการผลิตเฉพาะบริษัทที่ GC ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 โดยคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้น
** ใช้เป็นวัตถุดิบภายในโรงงาน

ธุรกิจการให้บริการและอื่นๆ

ธุรกิจด้านการตลาดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และพัฒนาตลาดผลิตบรรจุภัณฑ์

การจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
ดำเนินการโดย ผู้แทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้ GCM
การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ดำเนินการโดย SPIG, TPBIMS
การพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใหม่ๆ
ดำเนินการโดย SUN

ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่าเทียบเรือ สาธารณูปโภค และ โครงสร้างพื้นฐาน

ธุรกิจให้การบริการด้านโลจิสติกส์
ดำเนินการโดย GCL
ธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังเก็บเคมีภัณฑ์
ดำเนินการโดย TTT
ธุรกิจให้บริการโครงสร้างสำหรับท่อขนส่ง
ดำเนินการโดย EFT
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค
ดำเนินการโดย GPSC
ธุรกิจบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
ดำเนินการโดย GCEC
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำเนินการโดย PTT Digital

ธุรกิจด้านเทคนิค วิศวกรรม การบำรุงรักษาโรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย

ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาโรงงานและการออกแบบวิศวกรรม
ดำเนินการโดย GCME
ธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัย
ดำเนินการโดย NPC and NPCSG

ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
ดำเนินการโดย PRS Rayong
ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดำเนินการโดย SPSE

ธุรกิจอื่น ๆ

ธุรกิจบริหารเงิน และจัดหาเงินทุนสำหรับกลุ่มบริษัทฯ
ดำเนินการโดย GCTC
ธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ CVC (CORPORATE VENTURE CAPITAL)
ดำเนินการโดย GCV and GCVA
ธุรกิจให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน
ดำเนินการโดย BSA

GC ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ครบวงจร มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารจัดการ ความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนแนวคิด ESG เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ