บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหมวดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรรณธุรกิจ และให้พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และกรอบกติกาที่ตกลงร่วมกันกับคู่ค้า การเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันกับคู่ค้า

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

  • สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการและความคุ้มค่าทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา การให้บริการ ความรวดเร็ว และโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า กระบวนการจัดหาที่มีระบบและวิธีการเป็นไปตามระเบียบ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ มีการควบคุมที่รัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  • กำหนดเงื่อนไขการค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน
  • จัดให้มีเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนคู่ค้าในการจัดหาพัสดุและบริการของบริษัทฯ โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ Technical Capabilities, QA / QC, Safety Health and Environmental Capabilities และ Commercial Capabilities รวมถึงการประเมินด้านจริยธรรมและการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานไทย เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพและผลการทำงานคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
  • มุ่งเน้นการปฏิบัติและการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงการจัดให้มีการลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นร่วมกันกับคู่ค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ทุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้า การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน บนพื้นฐานของการมุ่งสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

มุ่งสู่ความยั่งยืน (Sustainability) และ Sustainable Living บนพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กับ GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ และผู้นำด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อน เพื่อการมุ่งสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าให้กับเราทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด