พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2567

คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย เป็นประธานในพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง ปี 2567 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลและหมายเลขรถบัสได้ตามข้อมูลด้านล่าง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 080-063-9634 หรือ 080-064-5221 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
กำหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
6.30 น. ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี
7.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ
11.00 น. รับฟังบรรยายที่ห้อง Mini Auditorium, GC Chemical Experience Campus จังหวัดระยอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เยี่ยมชมเคมีค่า มิวเซียม และร่วมกิจกรรมสันทนาการ ณ GC Chemical Experience Campus
16.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
19.00 น. เดินทางถึงศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยสวัสดิภาพ

* หมายเหตุ:

  • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ในวันเดินทาง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ SMS ยืนยันการเดินทาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน