เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง (“โครงการฯ”) ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1: วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 2: วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และขออภัยเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย