บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของส่วนงาน “นักลงทุนสัมพันธ์”

ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานแนวหน้าของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการลงทุนและนักลงทุนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังนำเสนอการกำกับดูแลกิจการอย่างดีของทางบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
ดังนั้น การดำเนินงานทุกอย่างของพนักงานในหน่วย “นักลงทุนสัมพันธ์” จึงยึดมั่นตามหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นมืออาชีพ
  • เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  • เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  • รักษาความลับของบริษัทและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณะชน
  • หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ
  • ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 30 วัน และหลังวันที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 24 ชั่วโมง