นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปรีดี ดาวฉาย
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายพชร อนันตศิลป์
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายพชร อนันตศิลป์
นายชฎิล ชวนะลิขิกร
กรรมการ (กรรมการที่มิเป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชฎิล ชวนะลิขิกร
นายสุรชัย อจลบุญ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายสุรชัย อจลบุญ
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
นายเพทาย หมุดธรรม
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเพทาย หมุดธรรม
นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนพดล ปิ่นสุภา
นายเชิดชัย บุญชูช่วย
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเชิดชัย บุญชูช่วย
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทฯ GC พร้อมมุ่งดูแลกำกับกิจการ ร่วมกับการสร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ไปพร้อม ๆ กับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ Upcycling แปรรูปขยะพลาสติก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านแนวคิด ESG ที่มีความยั่งยืน