นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแท
นายดอน วสันตพฤกษ์
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร), กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
พลโท นิธิ จึงเจริญ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร), กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
พลโท นิธิ จึงเจริญ
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายนพดล ปิ่นสุภา
นายดิษทัต ปันยารชุน
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายดิษทัต ปันยารชุน
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม