นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปรีดี ดาวฉาย
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
นายสุรชัย อจลบุญ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุรชัย อจลบุญ
นายพชร อนันตศิลป์
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายพชร อนันตศิลป์
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
นายเพทาย หมุดธรรม
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเพทาย หมุดธรรม
นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนพดล ปิ่นสุภา
นายเชิดชัย บุญชูช่วย
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเชิดชัย บุญชูช่วย
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
นายณะรงค์ศักดิ์  จิวากานันต์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทฯ GC พร้อมมุ่งดูแลกำกับกิจการ ร่วมกับการสร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ไปพร้อม ๆ กับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ Upcycling แปรรูปขยะพลาสติก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านแนวคิด ESG ที่มีความยั่งยืน