นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

อายุ: 55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 13 พฤษภาคม 2567

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Science (Chemical Engineering) Oregon State University, Oregon, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร IMD - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD Business School, Switzerland
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Subsidiary Governance และ Business and Legal Issues for Directors and Executives 2022, Director’s Legal Liabilities, Ethical Leadership for New Era และ High Performing Board & Board Effectiveness 2021 (In-house Programs จัดอบรมโดย GC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • Strategy development & execution / Business Development / M&A and Integration / Corporate Venture Capital investment, Portfolio Management, International Business Management Strategy development & execution / Business Development / M&A and Integration / Corporate Venture Capital Investment, Portfolio Management, International Business Management

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 13 พ.ค. 67 - ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • มิถุนายน 2567 - ปัจจุบัน Chairperson of the Advisory Committee, PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • มิถุนายน 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PTTGC International Private Limited
 • 1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ GC America Sustainability Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PTTGC America LLC
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 24 พ.ย. 2566 - 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ Emery Oleochemicals UK Limited
 • 22 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2567 กรรมการ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด
 • 31 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ GC Ventures America Corporation
 • 22 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด
 • 3 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ NatureWorks LLC
 • 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ GC International Corporation
 • 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2567 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ PTTGC International Private Limited
 • 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ Vencorex Holding
 • 1 ต.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2567 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ Advisory PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • 1 ก.พ. 2565 - 12 พ.ค. 2567 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 24 พ.ย. 2563 - 23 พ.ย. 2566 กรรมการ และประธานคณะกรรมการ Risk and Audit Committee และประธานคณะกรรมการบริหาร Emery Oleochemicals UK Limited
 • 1 ต.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2565 President, GC International Corporation
 • 1 ต.ค. 2563 - 16 ก.พ. 2565 President & CEO PTTGC America LLC
 • 1 ต.ค. 2562 - ม.ค. 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • 1 ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2564 กรรมการและกรรมการบริหาร Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • 23 ม.ค. 2561 - 14 ต.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด
 • 21 ก.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2562 กรรมการ/รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2 มิ.ย. 2560 - 9 พ.ย. 2562 กรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
 • 18 ก.พ. 2559 - 14 ต.ค. 2562 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน