นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

อายุ: 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 9 เมษายน 2567

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ไม่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมาย การข่าวและความมั่นคง การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 9 เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วินน์ แคปปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • 2 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยันฮี
 • บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์วัฏจักร

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน