นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายพชร อนันตศิลป์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2566

อายุ: 51 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 7 เมษายน 2566

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University, U.S.A
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Director’s Briefing - Corporate Strategy Beyond The Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Incorporated
 • หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตร Super Series: Leadership & Effective Corporate Culture รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ Judge Business School, University of Cambridge
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
 • Fundamentals of Public Procurement สถาบัน United Nations Development Programme: UNDP, Denmark
 • WTO Advanced Regional Workshop on Government Procurement for Asia and Pacific Economies: WTO, China
 • หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำหรับข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ Schulich School of Business

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 7 เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 พ.ย. 2561 - 15 มี.ค. 2566 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 26 มี.ค. 2564 - 28 ธ.ค. 2565 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักงานศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 • 2562 - ม.ค. 2565 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
 • 2561 - 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2562 - ม.ค. 2564 ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2560 - 2563 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • 2561 - ก.ย. 2563 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561 - ต.ค. 2562 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2560 - ก.ย. 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน