นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายพชร อนันตศิลป์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

อายุ: 52 ปี 8 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 7 เมษายน 2566

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำหรับข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ Schulich School of Business
 • WTO Advanced Regional Workshop on Government Procurement for Asia and Pacific Economies WTO, China
 • Fundamentals of Public Procurement United Nations Development Programme: UNDP, Denmark
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • หลักสูตร Super Series: Leadership & Effective Corporate Culture รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ Judge Business School University of Cambridge
 • หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • Director’s Briefing – Corporate Strategy Beyond The Crisis, a Chairman/Board Perspective Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Master of Business Administration Shenandoah University, U.S.A.
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม การเงินและการคลัง ตลาดทุน การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

 • 7 เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 1 แห่ง

 • 17 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 18 ม.ค. 2565 - 24 ม.ค. 2567 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ต.ค. 2563 - 16 ธ.ค. 2566 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • 1 พ.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2566 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 26 มี.ค. 2564 - 28 ธ.ค. 2565 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2561 - 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
 • 2560 - 2563 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • 2562 - ม.ค. 2564 ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2562 - ม.ค. 2565 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน