นายปรีดี ดาวฉาย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปรีดี ดาวฉาย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

อายุ: 65 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 พฤศจิกายน 2566

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • Master’s Degree (MCL), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • Executive Program on Risk Management, U.K. Course, The Institute of International Finance
 • Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, U.S.A.
 • Making Innovation Happen Programme, U.K. Course, London Business School
 • Influence and Negotiation Strategies Program, U.S.A. Course, Stanford Graduate School of Business
 • Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School
 • Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การคลัง ตลาดทุน กฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความมั่นคง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 15 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 26 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 8 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 9 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • 9 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 9 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • 9 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 22 เม.ย. 2564 - 11 พ.ย. 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - ก.ย. 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • 2564 - พ.ค. 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
 • 2564 - 2565 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • 2564 กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2563 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 2563 ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
 • 2560 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • 2559 - 2563 กรรมการ ASEAN Bankers Association
 • 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
 • 2559 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
 • 2559 - 2563 ประธาน สมาคมธนาคารไทย
 • 2559 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2563 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2556 - 2563 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • 2553 - 2563 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2559 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน