พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

อายุ: 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2566

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 37
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 47 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • The International Law Enforcement Academy of Bangkok (ILEA) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 2) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ไม่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กร กฎหมาย การตรวจสอบภายใน ความมั่นคง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 1 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2564 - 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
 • 2564 - 2566 คณะกรรมการธรรมาภิบาล การเคหะแห่งชาติ
 • 2555 - 2563 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคม และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน