พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ

กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

อายุ: 63 ปี 9 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2566, 9 เมษายน 2567 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 37 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 47 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 • โครงการความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รุ่นที่ 1 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรุงเทพฯ (ILEA Bangkok)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 2) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 353/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กร กฎหมาย การตรวจสอบภายใน ความมั่นคง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 1 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 6 แห่ง

 • 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและธรรมาภิบาล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2564 - 2566 กรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่งชาติ
 • 2564 - 2566 กรรมการธรรมาภิบาล การเคหะแห่งชาติ
 • 2555 - 2563 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคม และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน