นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

อายุ: 57 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2562, 4 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

จำนวนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives IMD Business School
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นาและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ

 • ดำรงตำแหน่งสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) รวมทั้งกรรมการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบในด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งประธานร่วม France-Thailand Business Forum โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจความร่วมมือกัน (Economic Collaboration) รวมทั้งการลงทุนและการค้าทั้งสองทาง (Two-way trade and investment) ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส
 • มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Emery Oleochemicals Group และกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Emery Oleochemicals Group ในประเทศมาเลเซีย Vencorex Holding ในประเทศฝรั่งเศส และ PTTGC Innovation America Corporation และ NatureWorks LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาโครงการลงทุนที่สำคัญ การควบรวมกิจการระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการกิจการร่วมค้า
 • คุณวุฒิการศึกษาและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

 • 21 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 13 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 11 แห่ง

 • 13 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย
 • 8 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 22 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 30 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 11 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน อุปนายก (ด้านสนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • 30 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • 30 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 3 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • 15 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 14 มิ.ย. 2564 – 27 พ.ค. 2567 กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 23 ม.ค. 2566 – 9 พ.ค. 2567 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 29 ธ.ค. 2564 – 12 พ.ค. 2567 ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท allnex
 • 8 ธ.ค. 2564 – 12 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • 1 ก.ย. 2563 – 12 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ PTTGC International Private Limited
 • 21 ต.ค. 2563 – 12 พ.ค. 2567 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2567 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 15 ส.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2567 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 25 ก.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2565 ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 1 ก.ย. 2563 - 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ GC International Corporation
 • 1 ก.ค. 2558 - 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ PTTGC America LLC
 • 1 ก.ค. 2558 - 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation
 • 24 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564 กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • 6 พ.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2563 กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • 31 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563 กรรมการ GC International Corporation
 • 9 ก.ย. 2551 - 31 ส.ค. 2563 กรรมการ PTTGC International Private Limited
 • พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
 • เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ก.ค. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ และ President & CEO PTTGC America Corporation
 • เม.ย. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ GC America Sustainability Corporation
 • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • ม.ค. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ Vencorex Holding
 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.

คณะกรรมการบริษัทฯ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน