ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายสุรชัย อจลบุญ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายสุรชัย อจลบุญ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎบัตรกรรมการอิสระ
คำแถลงเรื่องความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม