นายปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
นายปรีดี ดาวฉาย
นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤษฎา บุญราช
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายสุรชัย อจลบุญ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุรชัย อจลบุญ
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
เอกสารดาวน์โหลด
กฎบัตรกรรมการอิสระ
คำแถลงเรื่องความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม