แบบ 56-1 One Report
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ปี 2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2566

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

ดูเพิ่มเติม

แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1 ย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report ปี 2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2563
แบบ 56-1 One Report ปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2557
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2556
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2555
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2554
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2554