มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

“กำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย”

สรุปการจ่ายเงินปันผล

ปี 2565


อัตราจ่ายเงินปันผล

1.00 บาท/หุ้น

กำไรสุทธิ

(1.94) บาท/หุ้น


อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

-56.22%

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้น (EPS)