แนวปฏิบัติที่ดี

01

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

 1. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย
 2. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ
 3. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้
 4. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ
02

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
 3. ในระบบการผลิตของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบกำจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ
 4. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
03

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

 1. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนหรือการทุจริตในทุกรูปแบบ
 3. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 4. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมที่จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
 5. ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ปฏิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวขั้นต้น บริษัทฯ อาจพิจารณาออกจดหมายแจ้งเตือน และขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการทำธุรกรรมตามดุลพินิจของบริษัทฯ และผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ ได้