GC ในฐานะขององค์กรคาร์บอนต่ำที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainable Living พร้อมยึดมั่นการดำเนินองค์กรตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและไบโอพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถช่วยลดโลกร้อนและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อการตอบรับกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยความยั่งยืน (Sustainability)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

พันธกิจ

Shareholder

ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผลประกอบการที่เป็นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ

Society

ผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Business Partner

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม

Employee

สร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งทุ่มเท และผูกพันต่อองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ