คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 1. นิยาม

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรม

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

  บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

  • (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ภาพถ่ายบุคคล ภาพเคลื่อนไหว ลายมือชื่อ ข้อมูลตามที่ปรากฎในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขบัตรประชาชน
  • (ข) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี (LINE ID) ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน
  • (ค) ข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด ตลอดจนข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น พาหนะ ทะเบียนรถยนต์ กรณีการเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ
  • (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักสูตรที่ผ่านการอบรม
  • (จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร ธุรกรรมทางการเงินและเอกสารทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ
  • (ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) พิกัด (geolocation) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) คุกกี้ (Cookies) และประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชัน รวมถึงความเห็นหรือการพูดถึงบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ บนระบบอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นๆ
  • (ช) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ รวมถึง การถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของท่านในการดำเนินการหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

  • (ซ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (Biometric) ข้อมูลประเมินพฤติกรรม ทัศนคติและไหวพริบ

  โดย บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

  การระบุตัวตนของท่าน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ศาสนา หรือหมู่เลือด บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่า หรือปิดทึบข้อมูลส่วนนั้น หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฎในเอกสารดังกล่าว

 3. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

  บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ดังนั้น บริษัทฯ จะเก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้โดยแจ้งชัด

  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อสาธารณะ เป็นต้น

 5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  (ก) เพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

  • การสมัคร ลงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใด ๆ กับบริษัทฯ
  • การจัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • การให้หรือรับบริการรูปแบบต่าง ๆ
  • การทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  • การบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาและการบริหารสัญญา

  (ข) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  • การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต เช่น กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ เป็นต้น
  • การปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทฯ หรือ เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย

  (ค) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

  • การตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน
  • การสำรวจและประเมินความพึง พอใจในผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
  • การค้นคว้า วิจัยพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน การให้บริการ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
  • การวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการ และการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน
  • การควบคุมการเข้าถึง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของบริเวณอาคาร ภายในอาคาร พื้นที่ หน่วยงานผลิต รวมถึงข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
  • การป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
  • การใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
  • การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือคำขอต่างๆ
  • การจัดทำฐานข้อมูลและเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ
  • การติดต่อสื่อสารและประสานงานของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

  (ง) เพื่อประโยชน์สำคัญต่อชีวิต

  • การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

  (จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ

  • การควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันโรค

  (ฉ) เพื่อปฏิบัติตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • การสื่อสารกิจกรรม ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
  • การรวบรวมข้อมูลและ/หรือการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลหรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้อง
  • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากความยินยอมโดยชัดแจ้งได้
  • การเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือองค์กรภายนอกอื่นใด
  • - การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

  (ช) เพื่อการก่อตั้ง ใช้ ยกขึ้นต่อสู้ และปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  • การก่อตั้ง ใช้ ยกขึ้นต่อสู้ และปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

  กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ให้กับท่านได้

  ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ กรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ เช่น กรณีที่ท่านเป็นเลขานุการ หรือผู้ประสานงานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ติดต่อกับบริษัทฯ บริษัทฯ ขอให้ท่านมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงคำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมถึงการขอความยินยอมโดยชอบจากบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ อาจขอเอกสารหลักฐานการแจ้งคำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมถึงการขอความยินยอมดังกล่าว ในกรณีจำเป็น

 6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

  กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

  บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

  8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

  8.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  8.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  8.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  8.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

  8.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  8.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

  8.8 สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  8.9 สิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ให้ได้ครบถ้วนตามที่กำหนด

 9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ตรวจประเมินภายนอกของบริษัทฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 11. วิธีการติดต่อ

  กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 555/1 ชั้น 18 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  เบอร์โทรศัพท์: 02-2658400


  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 555/1 ชั้น 18 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  อีเมล: DPOoffice@pttgcgroup.com

 12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

( นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่