นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัทฯ") มีวัตถุประสงค์ และมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
แนวปฎิบัติของบุคลากรบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทในกลุ่ม

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน โดย GC-M PTA และ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน โดยบริษัท ไทย เพท เรซิน จำกัด (TPRC)
นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของ บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC)
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน โดย GC-M PTA และ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน โดยบริษัท ไทย เพท เรซิน จำกัด (TPRC)
นโยบายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย GC-M PTA และ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
นโยบายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัท ไทย เพท เรซิน จำกัด (TPRC)
นโยบายการรับข้อร้องเรียน โดย GC-M PTA และ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
นโยบายการรับข้อร้องเรียน โดยบริษัท ไทย เพท เรซิน จำกัด (TPRC)
นโยบายการรับข้อร้องเรียนของ บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC)

คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ CAC

อ่านเพิ่มเติม
GC ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566
GC ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
GC ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
GC ได้รับการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

CAC Change Agent

บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยสะท้อนให้เห็นว่านอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC

แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

เอกสารดาวน์โหลด
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเรื่องการรับ – ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)

GC ในฐานะของการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมเดินหน้าปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการให้ความสำคัญกับการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) และการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด