GC ในฐานะของการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เราสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี ที่เข้าถึงทุกความสุข เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน

“เราวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัย และใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability)”

กลยุทธ์และเป้าหมาย ด้านนวัตกรรม

ธุรกิจเคมีภัณฑ์กำลังเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก (Megatrend) ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติโรคระบาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม นวัตกรรม จึงสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ โดยเรามีกลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรม ดังนี้

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อเป็นนวัตกรชั้นนำ ที่สร้างสรรค์ความแตกต่าง ในการแก้ปัญหาผ่านเทคโนโลยีที่แข่งขันได้

พันธกิจของเรา

  1. เพื่อเป็นพันธมิตรด้านวัตกรรมที่ต้องการสำหรับลูกค้าภายนอกและภายใน
  2. เพื่อเป็นผู้ให้บริการแก้ปัญหา โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นำเสนอการปรับปรุงและข้อเสนอใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของ GC
  3. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ GC ผ่านทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่
  4. เพื่อเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถสูงและมุ่งในสิ่งที่หลงใหล ผ่านองค์กรแห่งการเรียนรู้

นวัตกรรมของเรา

เรามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดควบคู่กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม

นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต

เราวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าสูงสุด อีกทั้งลดปริมาณของเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด ดังนี้

นวัตกรรมล้ำสมัย

เราเตรียมความพร้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา เพื่อก้าวกระโดดต่อไปสู่ธุรกิจใหม่ในอนาคต ดังนี้

รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลและเกียรติประวัติ เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของเราในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรรม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นโซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า เกิดประสิทธิภาพต่อธุรกิจ และลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เราจึงออกแบบกระบวนการการพิจารณาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

01
การริเริ่มความคิด (Ideation)

การระดมความคิดเชิงนวัตกรรม (Idea generation) และคัดกรองความคิดเชิงนวัตกรรม (Idea screening) ที่นำไปสู่ขั้นตอนแรกของการจัดการทรัพยากรสำหรับทำโครงการ

02
การประเมินผลเบื้องต้น (Scoping and Feasibility Study)

การตกผลึกความคิดให้กลายเป็นธุรกิจที่เป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินผลทางเทคนิคและทางธุรกิจของโครงการเพื่อแน่ใจได้ว่าเป็นการลงทุนที่ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

03
การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab Scale Experiment)

การปฏิบัติที่จะทำให้ความคิดเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้นจริงและบรรลุผล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทางด้านการพัฒนากระบวนการใหม่ ขั้นตอนนี้จะกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน รวมถึงการร่วมคิดค้นกับพันธมิตรภายนอกบริษัท

04
การพัฒนาในขนาดใหญ่ (Large Scale development)

การพัฒนาจากห้องปฏิบัติการไปสู่การทดลองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในสภาวะที่ใกล้เคียงกับกระบวนการผลิตจริง

05
การพัฒนาเชิงธุรกิจ (Commercialization)

การจัดจำหน่ายสินค้าและการพัฒนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติในการผลิตเชิงธุรกิจของจริง

06
การติดตามหลังการขาย (Post Launch Review)

การติดตามและประเมินผลตอบรับจากลูกค้า หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดหรือกระบวนการใหม่ถูกนำมาใช้งานจริง

การบริหารจัดการนวัตกรรมในอนาคต

เราปรับกลยุทธ์ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีความ ผันผวน และรองรับการเติบโตตามทิศทางในอนาคต ดังนี้

พัฒนาและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่โดยมุ่งเน้นทางด้านดิจิทัล เพื่อรักษาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต

ปรับกระบวนการทำงานในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ให้รวดเร็ว และยืดหยุ่น พร้อมกับตอบสนองต่อ ความต้องการของธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีโดยผ่านเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนา (Ecosystem) เช่น กองทุนด้านเทคโนโลยี บริษัทสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

ปรับรูปแบบการดำเนินงานและบริหารจัดการด้านนวัตกรรมให้มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาด (Market-focused Based) เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Application) อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ บริษัทฯ เติบโตเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับ ตลาดต่าง ๆ (Solution Provider)

ปรับเป้าหมายการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ และลักษณะธุรกิจที่มีความผันผวน โดยมุ่งเน้นการวัดผลทางด้านกำไรจาก ผลสำเร็จของนวัตกรรม และการลงทุนในการดำเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนา

เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี จากภายนอกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Business Options) ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านวิจัยพัฒนาและพันธมิตรอุตสาหกรรมและบริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งช่วยลด ระยะเวลาและความเสี่ยงในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย (Breakthrough Technology) อย่างมีนัยยะสำคัญ

GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีครบวงจร พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวคิด ESG เพื่อให้เกิดการนำเอาขยะพลาสติกและสินค้าจากขยะมาใช้งานอย่างรู้คุณค่า ร่วมกับการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ