นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

เราร่วมกับพันธมิตร เพื่อวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด (Open-Innovation) ผ่านการต่อยอดนวัตกรรม โดยการอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ (License Out) การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรนวัตกรรม (Collaboration) และการลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วน ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของตน ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมกันกับเรา

การอนุญาตให้ใช้สิทธิทางนวัตกรรม (License Out)

Microchannel Heat Exchanger Technology Licensing

บริษัทฯ ต่อยอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่องการไหลขนาดไมโครสเกล (Microchannel Heat Exchanger) ซึ่งเป็นความร่วมมือวิจัยกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมีการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ฉบับ โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License out) กับบริษัท GC Maintenance and Engineering (GCME) นำไปผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรูปแบบเดิมในอุตสาหกรรม LNG/ LPG/ HVAC และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่องการไหลขนาดไมโครสเกลนั้นมีจุดเด่นในด้านประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยทั่วไปถึงร้อยละ 33 มีความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งานสูง อีกทั้งยังมีขนาดเล็กกว่าเดิมร้อยละ 70-90 ส่งผลให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ และลดการใช้พลังงานได้ถึง 40 ล้านบาทต่อปี

โครงการ Dicyclopentadiene (DCPD) modified ester oligomers Technology Licensing

บริษัทฯ ได้อนุญาติให้ใช้สิทธิ (License Out) แก่บริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเทคโนโลยีการสังเคราะห์ Dicyclopentadiene (DCPD) Modified Ester Oligomers ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสารเคลือบผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโลหะและคอนกรีต เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบให้สามารถทนทานต่อการกัดกร่อน มีคุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติการแห้ง

ความร่วมมือกับพันธมิตรนวัตกรรม (Collaboration)

เพื่อให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น เราจึงร่วมมือกับพันธมิตรนวัตกรรมหลากหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านนวัตกรรมที่สำคัญ ดังนี้