Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
GC ได้รับการจัดอันดับ DJSI World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง หนึ่งเดียวในโลก องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในระดับสากล
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากล แห่งแรกในเอเชียที่ติดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2565 และยังติดอันดับ Top 10 ประเภท DJSI World และ Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
Carbon Disclosure Project (CDP)
Carbon Disclosure Project (CDP)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (A Level) และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (A- Level) จาก CDP โดย GC เป็นบริษัทฯ เดียวในประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ได้ระดับ A (Water) และ ระดับ A- (Climate) ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในประเทศไทย

UN Global Compact LEAD
UN Global Compact LEAD
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ติดต่อกันเป็นเวลา 11 ปี และUN Global Compact เชิดชู GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ระดับสูงสุด (LEAD) ของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
MSCI ESG Rating
MSCI ESG Rating
GC ได้รับการจัดอันดับเป็น Top 10 ของโลกในกลุ่ม Commodity Chemical ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลุงทุนว่าบริษัทมีการดำเนินการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม
FTSE4Good Index
FTSE4Good Index
บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินของ FTSE โดยติดอันดับ Top 10 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมรวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง
Asian Excellence Award 2021
Asian Excellence Award 2021
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน 11th Asian Excellence Award 2021 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
The Asset Awards
The Asset Awards
GC ได้รับรางวัล Platinum Award for ESG ในงาน The Asset Awards 2021 รางวัลนี้จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาค
EcoVadis
EcoVadis
บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน ESG โดย EcoVadis ในระดับทองด้วยคะแนน 70 คะแนน Percentile ที่ 97 โดยบริษัทติด Top 3% ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
IR Magazine – South East Asia Awards
IR Magazine – South East Asia Awards
บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลจาก IR Magazine – South East Asia Awards 2021 ได้แก่ Best ESG Materiality Reporting (Large Cap) และ “Certificate of Excellence in Investor Relations”
Top Employer 2020
Top Employer 2020
GC รับรางวัล “Top Employer 2021 ประเทศไทย” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานบุคคลได้มาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก มอบโดยสถาบัน Top Employer ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก
โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) 
โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) 
บริษัทฯ ได้รับรางวัล CEO CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การให้ข้อมูลเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน