รางวัล Thailand Energy Award
รางวัล Thailand Energy Award
PTTGC ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
รางวัล SAA Awards for Listed Companies 2555
รางวัล SAA Awards for Listed Companies 2555
รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที SAA Awards for Listed Companies 2012 โดยพิจารณาผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ และเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม
โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด (TSCL) ในกลุ่มบริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2555 โดย TSCL ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ปี 2541-2554 รวม 1,877,260.25 ชั่วโมงการทำงาน
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values
บริษัทฯ ได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอันดับ 1 หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ 44,432 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition ประจำปี 2555
รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition ประจำปี 2555
PTTGC ได้รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition ประจำปี 2555 ในระดับ Silver ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) รายแรกที่ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ จำนวน 47 เกรดจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสะท้อนการเป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
The Certificate of Thai Labor Standard (TLS 8001-2010)
The Certificate of Thai Labor Standard (TLS 8001-2010)
รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
รางวัลธงขาวดาวเขียว
รางวัลธงขาวดาวเขียว
บริษัทฯ (สาขา 2, 4, 5 และ 6) ได้ผ่านการประเมินและรับรางวัลธงขาวดาวเขียว ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโปรงใส ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย