SET Sustianability Awards of Honor
SET Sustianability Awards of Honor
บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Sustianability Awards of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส
Thailand Sustainability Investment (THSI)
Thailand Sustainability Investment (THSI)
GC ได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2558-2564) สะท้อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกในวงกว้าง ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
CSR-DIW Continuous Award
CSR-DIW Continuous Award
GC Group 18 โรงงาน ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
GC Group ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติ และผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ
Thailand Corporate Excellence award
Thailand Corporate Excellence award
GC ได้รับรางวัล Distinguished Awards ในสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง R&D และนวัตกรรม เพื่อมุ่งผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
GC คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับ “ชมเชย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่ององค์กรที่เสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
รางวัลรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รางวัลรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
GC Group 15 โรงงาน ได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ประจำปี 2564 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award
GC ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อแสดงถึงองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
GC ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย แสดงให้เห็นว่า GC ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ รวมถึงการมีจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง
IAA Awards for Listed Companies
IAA Awards for Listed Companies
บริษัทฯ ได้รับรางวัล CEO CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การให้ข้อมูลเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน
The Asset Awards
The Asset Awards
บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลจากงาน The Asset Awards 2020 ได้แก่ รางวัล Platinum Award for ESG และรางวัล Best Investor Relations Team ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินในระดับภูมิภาค
MSCI ESG Rating
MSCI ESG Rating
บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ A ปรับขึ้นจาก BBB (Top 5) ของโลกในกลุ่ม Commodity Chemicals ซึ่งเป็นการประเมินที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม