รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ของ GC คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Operation)
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน
GC รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Awards)” ปีที่ 7 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม รางวัลนี้ประเมินความนิยมจากนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กว่า 700 บริษัท
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
กลุ่ม GC ได้รับรางวัลรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประเภทธงขาวดาวทองจำนวน 9 โรงงาน ได้แก่ ARO1 OLE2 OLE3 HDPE1 GCGlycol GCStyrenics TEX GGC และ TPRC สะท้อนถึงการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป
Top Employer 2019
Top Employer 2019
GC ได้รับรางวัล Top Employer 2019 จากสถาบัน Top Employer สถาบันด้าน HR ชั้นนำของโลก องค์กรที่เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาในเรื่อง HR Practice จำนวน 10 หัวข้อ ได้แก่ Talent Strategy, Workforce Planning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career and Succession Management, Compensation และ Benefits & Culture
Forbes Global 2000
Forbes Global 2000
GC เป็นอันดับที่ 819 จากการจัดอันดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด
Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project
GC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ B-list ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำโดย CDP
ICIS Top 100
ICIS Top 100
PTTGC เป็นอันดับที่ 26 จาก100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
Oekom Corporate Rating
Oekom Corporate Rating
GC ได้รับการประเมินจาก Oekom Research องค์กรชั้นนำด้านการจัดอันดับข้อมูลด้าน ESG และการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการวิจัยด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Green Bonds Assessment (GBA) โดย GC ได้รับการประเมินปี 2018 ที่ระดับ C
8th Asian Excellence Award
8th Asian Excellence Award
GC คว้า 3 รางวัล ในงาน Asian Excellence Award 2018 ครั้งที่ 8 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO, Best Investor Relations Professional และ Best Investor Relations Company
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
GC คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในสาขาความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ถือเป็น 1 ใน 4 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และก้าวไปสู่มาตรฐานสากล
FTSE4Good
FTSE4Good
GC ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของ FTSE และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Index การได้รับคัดเลือกดังกล่าวสะท้อนความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง (Environmental, Social and Governance (ESG) Performance)
รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
GC รับรางวัลรองชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ประเภท “ Single Fund กลุ่มหน่วยงานเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ขนาดกองทุนใหญ่กว่า 1,000 ล้านบาท” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รางวัลนี้ แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล