Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
PTTGC ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับและตอบแบบการประเมิน โดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และผลการประเมินประกาศในวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยบริษัทฯ อยู่ใน Chemical Sector และได้รับคะแนน 66 คะแนน หรือ อยู่ใน 2nd Quartile
รางวัล The Asia-Pacific Enterprise Leadership Awards
รางวัล The Asia-Pacific Enterprise Leadership Awards
PTTGC รับรางวัล The Asia-Pacific Enterprise Leadership Awards ในสาขาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนของบริษัท
ICIS Top 100 Companies 2012
ICIS Top 100 Companies 2012
PTTGC ได้รับการจัดอันดันโดย ICIS ในอันดับที่ 24 จาก 100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS จากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2012
Global Reporting Initiative (GRI A+)
Global Reporting Initiative (GRI A+)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2011 ของบริษัท ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก Global Reporting Initiative ที่ระดับสูงสุด A+
United Nations Global Compact Advanced Level
United Nations Global Compact Advanced Level
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ UN Global Compact ที่ Advance Level ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
บริษัทฯ (สาขา 3) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทการบริหารความปลอดภัยซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
3Rs Award
3Rs Award
บริษัทฯ (สาขา 2, 3, 4, 5 และ 6) ได้รับรางวัลจากการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (Reuse, reduce และ Recycle) และได้รับเลือกเป็นโครงการนำร่องในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การลดปริมาณของเสียนำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์
การลดปริมาณของเสียนำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์
บริษัทฯ (สาขา 2, 3, และ 4) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการลดปริมาณของเสียนำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill Achievement Award) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล EIA Monitoring Award ประจำปี 2555
รางวัล EIA Monitoring Award ประจำปี 2555
PTTGC ได้รับรางวัล EIA Monitoring Award 2555 จากการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการงาน มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2555
รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์
รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์
PTTME รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” เป็นรางวัลที่กรมสรรพากรมอบให้ เพื่อเป็นการยกย่อง และเป็นเกียรติแก่ผู้เสียภาษีที่ดี
รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
รับรางวัลรางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีที่ 14 จากกระทรวงแรงงาน