Global Report Initiative
Global Report Initiative
PTTGC ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก Global Report Initiative G4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ และเป็นระดับสูงสุดในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น
รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น
PTTGC ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 จากกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม
PTTGC ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม ประจำปี 2557 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รางวัล CSR Excellence Recognition ระดับ Gold ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
รางวัล CSR Excellence Recognition ระดับ Gold ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
PTTGC ได้รับรางวัล รางวัล CSR Excellence Recognition ระดับ Gold ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
PTTGC ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขา 2 ประเภทการบริหารความปลอดภัย สาขา 5 และ 12 ประเภทการจัดการพลังงาน สาขา 11 การบริหารงานคุณภาพ และ TOCGC ประเภท การเพิ่มผลผลิต
รางวัล Thailand Energy Award
รางวัล Thailand Energy Award
PTTGC สาขา 3 ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศ
รางวัล CSR Recognition ประเภท Rising Star
รางวัล CSR Recognition ประเภท Rising Star
PTTGC ได้รับรางวัล CSR Recognition ประเภท Rising Star ประจำปี 2557 ในฐานะบริษัทที่โดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจำปี 2557 แสดงถึงความโดดเด่นด้านการรายงานการปฏิบัติตามหักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2557
รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2557
คุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ COD ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจแห่งปี 2557 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
PTTGC ได้รับการรับรองการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บนเล่มรายงานประจำปี 2556 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน
PTTGC รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นและได้รับความนิยมสูง รางวัลนี้จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการงาน มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2557
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์
TOCGC TOL และ TSCL ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2557 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน