Asia Sustainability
Asia Sustainability
PTTGC ได้อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 11 ของเอเชียจากการจัดอันดับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก Channel News Asia-Sustainability Ranking 2014
รางวัล ASIA Responsible Entrepreneurship Awards
รางวัล ASIA Responsible Entrepreneurship Awards
PTTGC ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2557 ประเภท SME CSR จากโครงการลุฟฟาลา แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ยั่งยืน
Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
ได้รับการจับอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – Word Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่ม Top 10% และเป็นลำดับที่ 6 ของบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2557
ICIS
ICIS
ได้อันดับที่ 22 จากการจัดอันดับ 100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมและการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในปี 2557
Global Compact 100 Sustainability stock index
Global Compact 100 Sustainability stock index
เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 100 บริษัทชั้นนำระดับโลก จาก The Global Compact ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งบริษัทเป็นสมาชิก UNCG Advanced Level ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
Global Report Initiatives
Global Report Initiatives
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามแนวทาง The GRI G4 Guideline ในระดับ Core และได้ผ่านการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยหน่วยงานอิสระ (LRQA)
Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project
ได้รับการจับอันดับเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มผู้นำด้าน Climate Strategy จาก Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 50001 Energy Management System
ISO 50001 Energy Management System
ทุกโรงงานในกลุ่มบริษัท PTTGC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Forbes 2014 Global 2000
Forbes 2014 Global 2000
PTTGC ได้รับการจัดอันดับที่ 687 จากการจัดอับดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ประจำปี 2555 โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด
Platts Global Energy Award
Platts Global Energy Award
ได้รับโล่เกียรติยศ Award of Excellence สาขา Midstream สำหรับบริษัทที่มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนในห่วงโซ่อุปทานและมีผลการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับจากสถาบัน Platts
รางวัลนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ดีเด่น
รางวัลนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ดีเด่น
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ รับรางวัลคนดีศรีอำนวยศิลป์ ประจำปี 2556 จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนเก่าที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับสังคม และประเทศชาติ
รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น
รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น
คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ – ดีเด่น (Board of The Year For Distinctive Practices )