รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition
รางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition
PTTGC ได้รับรางวัล CSR Excellence Recognition ในระดับ Silver ในฐานะบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
PTTGC ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม มีความอุตสาหวิริยะในการสรรค์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกเกรดของโพลิเมอร์และเอทิลีนออกไซด์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนการเป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Thailand Energy Awards
Thailand Energy Awards
PTTGC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2556 ด้านอนุรักพลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีความร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการงาน มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2556
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013
รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดจากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีมูลค่าแบรนด์องค์กร 194,645 ล้านบาท วัดโดยเครื่องมือ Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation)
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะบุคคลที่มีจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงาม จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
PTTGC ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับมอบใบรับรอง Green Meetings
รับมอบใบรับรอง Green Meetings
PTTGC รับมอบใบรับรอง Green Meetings ประจำปี 2556 จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SAA Awards for Listed Companies 2013
SAA Awards for Listed Companies 2013
บริษัทฯ ได้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ IR ยอดเยี่ยม ตามลำดับ ในงาน SAA Awards for Listed Companies 2556 รางวัลนี้มอบให้กับผู้บริหารของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
CSR-DIW 2556
CSR-DIW 2556
บริษัทฯ ได้รางวัลเพิ่มอีก 4 โรงงานในปี 2555 รวมเป็น 7 โรงงานที่ได้รางวัลจากทั้งหมด 13 โรงงาน แสดงให้เห็นว่า PTTGC ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ICIS Top 100
ICIS Top 100
ได้อันดับที่ 18 จากการจัดอันดับ 100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมและการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียปี 2556