แนะนำแผนผังโครงสร้างองค์กร และทีมผู้บริหารขององค์กรคาร์บอนต่ำ GC ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไบโอพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ เพื่อการช่วยผลักดันองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง

GC มุ่งมั่นและสร้างสรรค์โซลูชันที่ยั่งยืน (Sustainability) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจร ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านแนวคิด ESG เพื่อการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน