บริษัทฯ ได้จัดตั้ง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งสถาบัน และ รายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนผู้ถือหุ้น ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

Meeting Appointment

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรง ทางอีเมล์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttgcgroup.com และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งอีเมล์ และโทรศัพท์ ดังนี้

ปวีณ เจียสกุล

ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

PAWEEN.C@pttgcgroup.com T. +66 2 265 8665
ธนันธร การุณยธร

นักลงทุนสัมพันธ์

Tanuntorn.k@pttgcgroup.com T. +66 2 265 8533
สัณห์จิรา โชติพินทุ

นักลงทุนสัมพันธ์

Sanjira.c@pttgcgroup.com T. +66 2 265 8534
พรสุข ลิ้มสถิตย์

ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์

Pornsook.l@pttgcgroup.com T. 02-265-8670

ติดต่อเรา

ทุกคำแนะนำและทุกความต้องการของท่านมีค่าสำหรับเรา

ติดต่อเรา