บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ

การแจ้งเบาะแสทุจริตหรือจรรยาบรรณธุรกิจ

เอกสารดาวน์โหลด
นโยบายการรับข้อร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต การฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเกี่ยวกับวินัยพนักงาน