GC ในฐานะของการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมเดินหน้ากำหนดจุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อการเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) และ Sustainable Living ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

จุดแข็งของ GC

กลยุทธ์ของบริษัท
01
กลยุทธ์การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (STEP CHANGE) บนความยั่งยืน

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบัน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการทั้งด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพการผลิต การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น การขยายฐานที่มั่นไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเป้าหมายยุทธศาสตร์ (Expand Home Base & Strategic Market) และการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่เน้นตลาด (Market-Focused Business) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง (High Value Product: HVP) ร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านแนวคิด ESG เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

02
กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่หรือในต่างประเทศ (STEP OUT)

บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่ม High Value Business (HVB) โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตและความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ด้วยการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ (M&A) เป็นแนวทางหลัก ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด และไปสู่ Performance Chemical มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยใช้ Corporate Venture Capital (CVC) ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาต่อยอดหรือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างฐานการผลิตแห่งใหม่ในต่างประเทศที่มีความได้เปรียบจากราคาวัตถุดิบที่แข่งขันได้และมีอัตราการเติบโตของตลาดอีกด้วย

03
กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ (STEP UP)

บริษัทฯ ยกระดับการดำเนินการด้านความยั่งยืนให้มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างสมดุลด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากลผ่านการดำ เนินการที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Climate & Water Leader) การบูรณาการทางธุรกิจเพื่อยกระดับการดำ เนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Enhancement) และการยกระดับการดำเนินการด้าน CSR เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน (CSR Transformation to Social Enterprise Model)

กลยุทธ์การปรับรูปแบบการดำเนินการขององค์กร (Transformation)

ทั้งนี้ เพื่อให้ GC ในฐานะของการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่มีความผันผวน และสามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้สอดคล้องตามทิศทางอนาคตที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์การปรับรูปแบบการดำเนินการขององค์กร (Transformation) โดยได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร (People) ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Lean & Process Improvement) ผ่าน “FiT Project” ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นการดำเนินการแบบ End-to-End และนำ ดิจิทัลมาใช้ (Digitization) วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มประสิทธิผลของระบบงาน เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน (Agility) และลดความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยสนับสนุนและการวางพื้นฐานในการกำกับดูแลและควบคุมภายใน (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance หรือ GRC) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ มีความยั่งยืน