GC ในฐานะของการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมมุ่งผลักดันบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เพื่อการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ร่วมกับแนวคิด Sustainable Living เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

คือ ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเชื่อ ยึดถือ และเป็นวิถีการทำงานร่วมกัน ที่ออกแบบมาให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยมี

G
Global Mindset

ยึดถือมุมมองที่เป็นสากล

C
Customer Focus

มุ่งเน้นลูกค้า

S
Synergy

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

P
Performance Excellence

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

I
Innovation

สร้างนวัตกรรม

R
Responsibility for Society

รับผิดชอบต่อสังคม

I
Integrity and Ethics

สร้างพลังความดี

T
Trust and Respect

เชื่อมั่นและเคารพกันและกัน

GC SPIRIT 4 Core Behaviors เป็นพฤติกรรมหลัก ที่สะท้อนพฤติกรรมที่ต้องการขององค์กร มีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริงในการทำงานทุกวัน ความสม่ำเสมอของการประพฤติปฏิบัติตามพฤติกรรมหลักก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เด่นชัด

วัฒนธรรมองค์กร

จีซี เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์กร เราเชื่อว่าบุคลากร มีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้บุคลากรของ จีซี ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ (GC SPIRIT 4 Core behaviors) คือ

01

กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ สิ่งที่ดีกว่า

02

พัฒนาตน ทำงานเป็นทีม

03

ทำงานเชิงรุก สนองตอบ ความต้องการ ของลูกค้า

04

มุ่งปฏิบัติงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

เพื่อสนับสนุนให้ จีซี เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Better Chemistry, Better Living ในระดับประเทศและสากล

นโยบายการบริหารและพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งนับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่ม ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของ GC ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการลดโลกร้อน ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนไปสู่เป้าหมายการเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจระดับโลก” (Global Player) ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability)

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อม ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศและเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น